Мини количка

Количката е празна.

Facebook

 
 

Искане за достъп до лични данни

 

Клио МВ ЕООД

Седалище: гр Видин, к-с Строител No 10

Контактен център: Tel/Viber +359876405075 ; Tel / WhatsApp +359899862435 ; e-mail: klio_mv@abv.bg

До

„КЛИО МВ“ ЕООД
гр. Видин

                                                                       

           

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

От: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

Адрес: гр./с., ул. № ..……………………………………………………………………………………………………………..

тел. .............................

Упълномощено лице: …………………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

Адрес: гр./с. .………..……………………………………………….……………………………………………………………….

Пълномощно №……………., от……………………....………….. (нотариално заверено, приложено към заявлението)

 

Относно: Достъп до лични данни

 

………………………………..……………………………….………………………………................................................

(описание на искането)

………….………………………………………………..……………………………………................................................

……………………………………………………………………….………………………….………………………………………….. 

 

 

Уважаеми Госпожо/Господине,

 

На .............................. г., установих, че личните ми данни са обработвани от ………………………………………..………………………………… с цел …………………………..............………………..

 

Във връзка с …………………………………………………………………………………........................................

………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………

(посочват се обстоятелствата, във връзка с които се иска информацията)

и на основание чл. 29, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) с настоящото заявление се обръщам към Вас с оглед получаване насвързаните с менлични данни, съхранявани от Вас,относно:

 

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................

 

Бих желал/аформата на предоставената информация да бъде във вид на:

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

 (DVD/СD , копиe, електронна поща и др.)